Τα Δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Τα Δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής είναι τα εξής:

• Φωτοαντίγραφο του πτυχίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και η γενική αριθμητική βαθμολογία. Αν δεν υπάρχει στο πτυχίο, προσκομίζεται επιπλέον και βεβαίωση-πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

• Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και η γενική αριθμητική βαθμολογία. Προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. (Στην περίπτωση κατοχής τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσκομίσει και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ). Κατόπιν κάνει αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση της παιδαγωγικής συνάφειας επισυνάπτοντας μία υπεύθυνη δήλωση ότι ο τίτλος είναι γνήσιος .

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

• Φωτοτυπία αποδεικτικού Α.Φ.Μ, Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Α.

• Φωτοτυπία Αριθμού Λογ. Τράπεζας, με το ΙΒΑΝ

• Πρωτότυπες Γνωματεύσεις α)παθολόγου ή γενικού ιατρού και β)ψυχιάτρου, δημοσίου είτε ιδιωτών στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να ασκήσουν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα σε σχολική μονάδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη περίπτωση ύπαρξης ανήλικων ή σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), ο εκπ/κός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος και προσκομίζει βεβαίωση σπουδών του Πανεπιστημίου.

• Σε περίπτωση που ο νεοδιόριστος/η ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ προσκομίζει στην Υπηρεσία και τα σχετικά έγγραφα.

• Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας: ο εκπ/κός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση της εκπαιδευτικής του προϋπηρεσίας, συμπληρώνοντας τον αριθμό των εντύπων που προσκομίζει κι επισυνάπτει μία υπεύθυνη δήλωση ότι η προϋπηρεσία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

• ΄Ενσημα ΙΚΑ με σφραγίδα (όχι από το INTERNET )

• Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Σφραγισμένη σε φάκελο Α4)

• Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄ (για τους άντρες)

• Ένα φάκελο Α4 με αυτιά και λάστιχο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κατά την ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση ΠΕ Ανατολικής Αττικής να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα, όπως αναγράφονται παραπάνω. 2. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις ημέρες και ώρες προσέλευσης σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

.