Όλοι την Τρίτη στις 10:00 π.μ. στο Υπουργείο Παιδείας

Όλοι την Τρίτη στις 10:00 π.μ. στο Υπουργείο Παιδείας

Εδώ και τώρα Μονιμοποίηση Όλων των Αναπληρωτών!

Καμία Απόλυση Αναπληρωτή!

Εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής σε Σύγχρονα και Ασφαλή Κτίρια!

.